Szicília, Capri, Pompeji

Kedvencek közé     Nyomtatás     Küldje el ismerősének!        Azonosító: 109
Lejárt ajánlat
Ellátás: reggeli
Szálláshely:4*
Indulás:Budapest
Utazás:autóbusszal
Típus:körutazás

Ország: Olaszország
Város: Agrigento, Amalfi, Capri, Cefalu, Monreale, Nápoly, Palermo, Pompei, Ravello, Róma, Siracusa, Taormina

Szállás / program részletes leírásaA 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

A népszerű dél-olasz körutazá­sunkat néhány éve úgy szervezzük, hogy Palermóból (Szicí­liából) Nápolyba hajón utazunk, éj­sza­ka. Igaz, így vala­mivel magasabb az utazás össz­költ­sége, viszont elmarad egy egész napos buszozás. Helyette marad idő olyan érdekes Nápoly környéki látni­va­lókra, mint a Vezúv, Ravello, vagy éppen a híres nápolyi Nemzeti Régé­szeti Múzeum.

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya
Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi királyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély mintá­jára. Hason­lóan Versailles-hoz, a casertai kastélyhoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély dísz­ter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal. 
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Szicília – Taormina
Utazás az olasz csizma orráig Calabria gyönyörű tájain keresztül. Átkelés Szicíliába a Messinai-szoroson, majd to­vább­uta­zás Taorminába. Szicília legnép­sze­rűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúl­vá­nyán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfes­tett görög színház meg­te­kin­té­se. Szállás Taorminától délre (2 éj).

4. nap: Etna, Siracusa
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Kirándulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. A 2000 m magasan fekvő parkolóból lehe­tőség lesz felmenni felvonóval a csúcs közelébe, körül­belül 2500 méteres magas­ságig. Ezt követően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 6.700 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Piazza Armerina, Agrigento
Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négyzet­mé­ter­nyi padló­mo­za­ikjai világhírűek, és bepillantást engednek az ókori római életmódba. Délután lá­to­ga­tás Agrigen­tóban a híres Temp­lomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból szár­maznak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).

6. nap: Cefalú, Monreale, Palermo
Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kis­vá­rosban, mely egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton (han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­köz­pont, erőd­sze­rű normann-kori bazi­lika). Ezután lá­to­ga­tás a Palermo melletti Monrealéban, a világhírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű moza­ikok). 
Délután vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília fővá­ro­sában: szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb.
Az esti órákban elutazás komppal Palermo kikö­tő­jéből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, két­ágyas kabinokban (1 éj).

7. nap: Nápoly, Pompeji
Érkezés komppal Nápoly kikötőjébe a kora reggeli órákban. 
Is­mer­ke­dés az „Olasz Dél" fővárosával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emanuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pompejiben és Hercu­la­neumban talált műkin­csek nagy részét itt helyezték el.
Délután lá­to­ga­tás Pompejiben, Földünk talán legépebben megmaradt ókori romváro­sában. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­kezett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello
Körutazás helyi autó­busszal a csodá­latos fekvésű Sorrentói-félszigeten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rámaútjának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­vá­nyai a dóm krip­tá­jában nyug­szanak.) 
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilá­tó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki part­vi­dékre leír­ha­tatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

9. nap: Sorrento, Capri szigete
Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Baran­golás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.

10. nap: Vezúv, Orvieto
A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora déle­lőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly váro­sára, a Sorrentói-félszigetre és Caprira. Lehe­tőség sétára a kráterhez.
To­vább­uta­zás a Nápoly – Tivoli – Orvieto út­vo­na­lon. Séta Orvieto kö­zép­ko­ri óváro­sában, az „Itália csodá­jának" is nevezett dóm meg­te­kin­té­se. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

11. nap:
Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.Tudnivalók az árról

A részvételi díj tartalmazza:
- az autó­buszos uta­zást,
- a kompátkelést Szicíliába,
- a hajózást Palermóból Nápolyba,
- a 10 éj­sza­kai szál­lást,
- 9 reggelit,
- az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást,
- a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a

Külön fizetendő:
- foglalási díj,
- baleset-, betegség- és poggyászbiztsítás (420 Ft / nap / fő).

Helyszínen fizetendő:
- belé­pő­dí­ja­kat,
- a Capri programhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyek,
- idegenforgalmi adó (kb. 10 euro / fő).

 
Töltődik a foglalási lap
Keresés
11 721 utazás 297 177 indulási időpontja között.
Valami hasonlót?
Utazási magazin
További úti célok


Recommendation Engine, Recommendation System
© Copyright 2000-2010 Világlátó   |   Lapcsalád további tagjai: Start Utazás, Last Minute Utak