THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA III. lá­to­ga­tással Angkorba és környékére

Kedvencek közé     Nyomtatás     Küldje el ismerősének!        Azonosító: 185966
Lejárt ajánlat
Ellátás: reggeli
Szálláshely:4*
Indulás:Budapest
Utazás:repülővel
Típus:körutazás

Ország: Thaiföld
Város: Bangkok, Nakhom Pathom, Pattaya

Szállás / program részletes leírása1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok

Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pi­he­nés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus tán­cok
Vacsora egy thai étteremben jellegzetes thai­földi ételekkel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltö­zött thai táncosok bemu­ta­tó­jában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

3. nap: Bangkok

Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­keivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), vala­mint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lomával és a szemet gyö­nyör­köd­te­tő Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étte­remben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasa­ink, mint a Bangkokban szokásos fél­napos (3-4 órás) városnéző programokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom

Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­céjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autóbuszos kirán­dulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ közelébe (trópusi eső­erdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­nalat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadi­fog­lya­ikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsun­gelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a kato­na­te­me­tőben és az egy­kori fogoly­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb buddhista chedijénél.
A fakultatív program ára: 10.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi

Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palota­együt­tesben, mely a thai királyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város év­szá­za­do­kon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­lizáció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a trópusi környe­zetben le­nyű­gö­ző hatást gyako­rolnak a turis­tákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kise­rődök stb.). Ebéd egy helyi étte­remben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyan­csak ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építő­mű­vészet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővárosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizs­föl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai

Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a za­rán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­sze­rűbb Buddha ábrá­zolás Thaiföldön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli néprajzi múze­umban, ahol főleg fából és bam­buszból készí­tett helyi hasz­nálati tárgyakat mutatnak be.
Közép-thai­földi kirán­du­lásunk fő állo­mása Sukhothai romvá­rosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. században virágzó Sukhothai királyság a thai törté­nelem első nagy korszaka volt. Az arany­korként emle­ge­tett első független Thai Királyság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borított.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Thaiföld skanzenje, Siem Reap (Kambodzsa)

A délelőtti programunk Thaiföld skan­zenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részéből hoztak ide épüle­teket, illetve Thai­föld legtöbb híres épüle­tének máso­latát is felé­pí­tették. A láto­gatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építé­szeti kincse­ivel és népraj­zával.
Ezt köve­tően to­vább­uta­zás Kambodzsába, érkezés Siem Reapba az esti órákban, a szállodai szobák elfog­la­lása (3 éj).
Siem Reap városa Angkor ősi romjai köze­lében talál­ható, az utóbbi időben szinte a semmiből nőtt ki, s vált nagyon fontos turista­köz­ponttá. Ma már több száz szálloda, szám­ta­lan étterem, bár, kávézó, üzlet talál­ható a városban.

8. nap: Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat

Angkor, a hatalmas Khmer Biro­dalom fővá­rosa a kö­zép­korban nagyobb volt bár­melyik euró­pai vá­ros­nál. Aztán az 1400-as években a thai seregek feldúlták, Angkor elnép­te­le­ne­dett, az egykor virágzó várost benőtte a dzsungel. A fran­ciák fedezték fel ezt a csodát a XIX. század második felében, amely még rom­jaiban is le­nyű­gö­ző, a világon nagyon kevés tör­té­nel­mi emlék tesz ilyen benyo­mást a turis­tákra. Igazából egy kb. 200 négy­zet­ki­lo­mé­teres terü­leten több tucat romte­rület van, ezek közül a leg­fon­to­sab­bakat tudjuk megmu­tatni utasainknak.

Délelőtt az első programunk Angkor Thom (magyarul: a Nagy Város) meg­te­kin­té­se. Az Angkor Thom-ot körbe­vevő városfal kerü­lete 12 kilométer, a fal ma­gas­sága 8 méter. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a kö­vet­ke­zők: a Leprás Király Terasza (végig szép dom­bor­mű­vekkel), az Elefántok Terasza, a királyi palota komp­lexum a Phimeanakas temp­lommal, a pira­mis­szerű Baphuon temp­lom és a fő látvá­nyosság, a Bayon szentély. Ez utóbbi kü­lön­le­ges­sége a szám­ta­lan torony, mind­egyiknek a tetején 4-4 ti­tok­za­tosan mosoly­gó arc (óriási kövekből kifa­ragva).
Angkor Thom után a sokak által legjobban kedvelt Ta Prohm romte­rület követ­kezik. Valaha ez egy budd­hista temp­lom­együttes volt, kü­lön­le­gessége abban áll, hogy az Angkort feltáró francia régé­szek itt a romokat meghagy­ták olyan álla­potban, ahogy megta­lálták. A dzsungel fái, a fák gyökerei átszö­vik az egész épü­let­együt­test.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd a délutáni prog­ramunk Angkor Wat meg­te­kin­té­se, mely a leg­is­mer­tebb az itteni épít­mé­nyek közül. Ez a XII. században épült szentély állí­tólag a világ leg­na­gyobb vallásos épít­ménye.
Az estét Siem Reapban töltjük, lehe­tő­ség lesz vásár­lásra, néze­lő­désre a város kiváló piacán, ahol főleg a turisták számára kínálnak viszony­lag jó minő­ségben termé­keket (óriási árubőség, kedvező árak).

9. nap: úszó falu a Tonle Sap tavon, Angkor Nemzeti Múzeum, Kambodzsai Kulturális Falu

Siem Reap közelében talál­ható a Tonle Sap tó, Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb tava. A tó mentén rengeteg ember él csóna­kokra épített fahá­zakban, viskókban. Egy ilyen úszó faluval is­mer­ke­dünk délelőtt egy kis hajó­ki­rán­du­lás keretében.
Ezt köve­tően Siem Reapban meg­néz­zük az Angkor Nemzeti Múze­umot. A 2007-ben átadott kiváló múzeum jó kiegé­szí­tést ad az Angkorban látot­takhoz.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd kora délután pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve annak úszó­me­den­cé­jénél). Ezután lá­to­ga­tást teszünk a „Kambo­dzsai Kulturális Falu” nevű tema­tikus parkban, ahol tulaj­don­képpen az egész országot megis­mer­hetjük néhány óra lefor­gása alatt: híres emberek viasz­fi­gurái; jele­netek a törté­ne­lemből; fontos épít­mé­nyek makettjei; törzsek, népcso­portok falvai élet­nagy­ságban; show­mű­sorok, tánc­be­mutatók – és mindez egy szép trópusi kertben.

10. nap: Banteay Srei

Délelőtt egy újabb Angkorhoz kapcso­lódó látni­va­lóval is­mer­ke­dünk. Szép tájakon keresztül utazunk a Banteay Srei (magyarul: a Szépség Cita­del­lája) nevű komp­lexumhoz. Külön­le­ges­sége a rengeteg szép dombor­műben, kőfa­ra­gásban rejlik, szokták nevezni a khmer művé­szet ékszer­do­bo­zának is.
Ezt köve­tően búcsú Kambodzsától, vissza­uta­zás Thaiföldre, szállás Pattaya mellett, egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

11. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert

Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő ét­ter­mek, szóra­ko­zó­helyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­központok, spor­to­lási lehe­tő­sé­gek, rengeteg napfény, úszó­me­dencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Félnapos kirán­dulás a Pattayától néhány kilo­mé­terre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­táción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a láto­gatókat.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revüműsor a híres transz­vesz­tita együttes előa­dásában.
A fakultatív program ára: 5.700 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

12. nap: Pattaya, Samet-sziget

Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Samet szige­tére, stran­dolási lehe­tő­ség.
A fakul­tatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő, ga­ran­tált indulás.

13. nap: Pattaya, Mini Sziám

Szabad program Pattayán.
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei lát­ha­tóak Földünk leghí­re­sebb épü­le­tei­nek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, a maket­teket nappali fény­ben és esti dísz­ki­vi­lá­gí­tás­ban is meg­cso­dál­hat­ják.

14. nap: Pattaya, Elefánt farm

Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Fakultatív program: Elefánt farm
Félnapos kirándulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefánt­háton, bemu­tatják a környék élővi­lágát egy rövid erdei séta kere­tében, majd ökör­fo­gattal viszik vissza a láto­ga­tókat a farm központ­jába, az ebéd helyszínére.
A fakultatív program ára: 18.400 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.
Este transzfer a bangkoki repülő­térre, elutazás Thai­föld­ről.

15. nap:

Érkezés Buda­pest­re a reggeli órákban.

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza. Thaiföldön és Kambodzsában lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú repülési szakaszokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Ezeken a nagyméretű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényelmesebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás

12 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szál­lo­dák­nak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkondicionáló, műholdas tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll uta­saink rendelkezésére).

Ellátás

Büféreggeli, a 3., az 5., a 6., a 8. és a 9. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív va­cso­ra a 4. naptól.Tudnivalók az árról

2017. jan. 4-18.   373.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 112.500 Ft)
2017. jan. 26 - febr. 9.   419.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 92.500 Ft)
2017. febr. 23 - márc. 9.   419.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 92.500 Ft)
2017. márc. 7-21.   383.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 112.500 Ft)

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 12 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5., 6., 8. és 9. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

 
Töltődik a foglalási lap
© Copyright 2000-2010 Világlátó   |   Lapcsalád további tagjai: Start Utazás, Last Minute Utak