Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr II.

Kedvencek közé     Nyomtatás     Küldje el ismerősének!        Azonosító: 134854
Lejárt ajánlat
Ellátás: félpanzió
Szálláshely:4*
Indulás:Budapest
Utazás:repülővel
Típus:körutazás

Ország: Malajzia, Szingapúr
Város: Kuala Lumpur, Malakka, Penang, Singapore City

Szállás / program részletes leírásaELŐFOGLALÁSI IDŐSZAK: 2017. február 13 - 2017. március 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű - befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Program:

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Malaj­ziá­ba.

2. nap: Putrajaya, Melaka
Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzet­közi repü­lő­terére a kora déle­lőtti órákban, majd utazás autó­busszal Melakába. Útközben vá­ros­né­zés Putrajayában, Malajzia új kormány­zati köz­pont­jában. Kuala Lumpur köze­lében épült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város. Putrajaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is lenyű­gözi modern palo­tá­ival, park­jaival, tava­ival. A rózsa­szín már­vány­ból épült Putra-mecset talán a leglát­vá­nyo­sabb­nak számít Délkelet-Ázsiában. 
Megérkezés Melakába, a szállodai szobák elfoglalása (1 éj), majd szabad program.

3. nap: Melaka, Kuala Lumpur
Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvésének köszön­he­tően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­delmi köz­pontja. Már az euró­paiak megje­le­nése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a portu­gál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­da­lom fontos városa volt. Minde­gyik gyarma­to­sító rajta hagyta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a szám­ta­lan szép épülettel, tör­té­nel­mi emlékkel rendel­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi.
Vá­ros­né­zés, majd lá­to­ga­tás a Baba Nyonya Múze­umban, ahol bete­kin­tést nyerhe­tünk a városban élők évszá­za­dokkal ezelőtti élet­mód­jába. Délután búcsú Melakától, utazás Kuala Lumpurba, Malajzia főváro­sába (3 éj).

4. nap: Kuala Lumpur
Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­buszos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fotó­szü­netet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb iker­tor­nyai), a Nemzeti Emlék­műnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Füg­get­lenség terén és a Királyi Palo­tánál. A nap folya­mán lá­to­ga­tást teszünk a híres Madár­parkban (a világ egyik leg­na­gyobb madár­parkja, ahol a trópusi mada­rakon kívül az egzo­tikus vege­tá­cióban is gyö­nyör­köd­he­tünk), vala­mint a Nemzeti Múze­umban (amely kivá­lóan bemu­tatja Malajzia törté­nelmét és népeinek kultú­ráját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a szín­pompás hindu Sri Mariamman-temp­lo­mot. A nap egyik csúcs­pontját jelenti a vacsora hely­színe: a forgó étterem a Kuala Lumpur toronyban, mely a világ egyik leg­ma­ga­sabb tévétornya (421 méter magas).

5. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur
Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Elő­ször a Batu-barlangokhoz láto­ga­tunk, ahol egy híres hindu szentély talál­ható. Ezt köve­tően a malaj­ziai dzsun­gellel is­mer­ke­dünk, lehe­tő­ség sétára, könnyű túrára. 
Délután egy nagy­szerű kézműves központot láto­ga­tunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

6. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegység (Tanah Rata, pillangófarm, teaültetvények)
Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autó­pályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegy­ség­be. Az út mentén néhány pici benn­szü­lött falu is felbukkan. Pihenő a Lata Iskandar vízesésnél.
A Cameron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülő­he­lyei egész évben ideális klímát bizto­sí­tanak, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek szinte mindig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdülő­he­lyével, majd lá­to­ga­tás egy pillan­gó­farmon, ahol sokféle egzo­tikus élő­lényt mutatnak be. A nap csúcs­pontját egy gyö­nyö­rű­szép tea­ül­tet­vény meg­lá­to­ga­tása jelenti, közben rövid is­mer­ke­dés a tea feldol­go­zási folyamatával.
Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szállo­dá­jában (1 éj).

7. nap: Sam Poh Tong barlangtemp­lom, Kuala Kangsar, Kuala Sepetang mangroveerdő, Penang
Utazás tovább észak felé. Leereszkedünk a Cameron-hegységből, majd Ipoh városa mellett meg­né­zünk egy nagyon érdekes kínai budd­hista barlang­temp­lomot (Sam Poh Tong). A temp­lom épü­let­együt­teséhez tartozó dísz­kert az egyik leg­szebb egész Malajziában.
Ezután Perak tarto­mány szultán­jának szék­vá­ro­sával, Kuala Kangsarral is­mer­ke­dünk. Fotó­szünet az ezer­egyéj­sza­ka meséire emlé­kez­tető Ubudiah-me­cset­nél, vala­mint a régi és az új szul­táni palotánál.
Kora délután egy kitérőt teszünk a tenger­part melletti Kuala Sepetang mang­ro­ve­erdőbe. Lehe­tőség rövid erdei sétára egy széles pal­lókra épített tanös­vé­nyen. 
Megérkezés Penang szige­tére a világ egyik leghosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállásunk Batu Ferringhi üdülő­helyen lesz egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (2 éj). 
Figyelem: Penang szigete mentén a tenger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális legyen fürdésre, a turisták inkább a szállodák úszó­me­den­céit része­sítik előnyben.

8. nap: Penang, Georgetown
Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű főváro­sában, Georgetownban, melyet az angolok alapí­tottak, ma nagy­részt kínaiak lakják, és szám­ta­lan tör­té­nel­mi neve­ze­tes­sé­gének köszön­he­tően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a Wat Chaiya Mangkalaram thai temp­lom (a világ egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pazar temp­loma és szék­háza (ahol egy érdekes múzeum a klán törté­netét is bemu­tatja), a britek által épített Cornwallis erőd, vala­mint a tengerbe benyúló mólók mentén a vízre épült fahá­zakból álló város­negyed (egy egészen kü­lön­le­ges élet­forma).
Napközben meg­néz­zük a közeli Kek Lok Si temp­lomot is, a hegy­tetőn álló épít­mény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglát­vá­nyo­sabb budd­hista temp­lom­együt­tes Malajziában.

9. nap: Langkawi szigete
Búcsú Penang szigetétől, kompátkelés Langkawi szige­tére (2,5 órás utazás), mely az Andamán-tengeri sziget­cso­port gyöngy­szeme, Malajzia legked­vel­tebb üdülő­helye. A gyönyörű trópusi para­di­csom homokos tenger­part­tal, fürdésre alkalmas, tiszta vizű tenger­rel, álom­szép termé­szeti környe­zettel rabul ejt minden láto­gatót. Megér­kezés után a szobák elfog­la­lása a tenger­part mentén el­he­lyez­kedő szál­lo­da­komp­lexumban (3 éj). A nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

10. nap: Langkawi szigete
Is­mer­ke­dés a magasból Langkawi szige­tével és a környező sziget­vi­lággal. Utazás kabinos felvo­nóval a híres Mat Cincang hegy csú­csáig. Útközben léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma tárul elénk (buja tró­pusi eső­erdők, víze­sések, a közel 100 szigettel tele­pöttyö­zött Andamán-tenger). A hegy­tetőn lehe­tő­ség kilátó­pontok felke­re­sé­sére, meg­cso­dál­hat­juk az acél­hidat is, amely a Mat Cincangot köti össze a szom­szé­dos hegy­csúccsal. A felvo­nózás után lá­to­ga­tás a kb. 1000 kro­ko­dilnak otthont adó kroko­dil­farmon, a krokodil show meg­te­kin­té­se. 
A félnapos kirán­dulás után szabad program, pihenés a trópusi ten­ger­parton.

11. nap: Langkawi szigete
Szabad program, pihenés a trópusi ten­ger­parton, fakul­tatív prog­ram­lehe­tő­ségek. Langkawi szám­ta­lan érdekes és sok­színű ki­rán­du­lá­si és sza­bad­idős lehe­tő­séget kínál (hajó­ki­rán­du­lások, dzsun­gel­túrák, búvár­kodás, vásá­rol­gatás, vá­ros­né­zés stb.). A prog­ramok ki­vá­lasz­tá­sá­ban ide­gen­ve­ze­tőnk a hely­szí­nen segítséget nyújt.

12. nap: Szingapúr
Reggel transzfer Langkawi repülőterére, elutazás Szingapúrba. 
Megérkezést köve­tően félnapos vá­ros­né­zés a szuper­la­tí­vu­szok váro­sában. Szinga­púr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kie­melni, egyik csoda a másik után követ­kezik. Egy kis ízelítő: a város­köz­pont csúcs­modern épüle­tei, a Singapore Flyer (a világ leg­na­gyobb óriás­ke­reke), a gyönyö­rűen felú­jított kínai negyed, a bota­nikus kert fe­lejt­he­tet­len egzo­tikus vege­tá­ciója (leg­szebb része a Nemzeti Orchidea Kert) stb. 
A közös programok után szabad program, lehe­tő­ség az Ázsiai Civi­li­zá­ciók Múze­umá­nak meg­te­kin­té­sé­re, majd transz­fer a város­köz­ponti szállodába (2 éj).

13. nap: Szingapúr
Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­cé­jénél, vagy pedig rész­vétel az ide­gen­ve­ze­tőnk által szer­ve­zett kirán­du­láson a híres szinga­púri állatkertben.
Délután a szingapúri vá­ros­né­zés foly­ta­tása: a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpa­ti­násabb szállo­dája), a han­gu­la­tos indiai és maláj negyed, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tete­jéről (3 fel­hő­kar­co­ló tetejét egy hajót formázó óriási terasz fogja át), a tör­té­nel­mi épüle­tek a brit gyarma­to­sítás idősza­kából, a Singapore folyó menti gyönyörű ház­sorok, a Merlion szobra (Szinga­púr orosz­lán­fejű és hal­testű jel­képe) stb.
Fakultatív program: Vacsora egy helyi étte­remben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fény­show-jának meg­te­kin­té­se követ­ke­zik. A prog­ramunk zárá­sa­ként 20-25 perces hajózás a Singapore folyón. Vissza­ér­kezés a szállo­dába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 23.200 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

14. nap: Szingapúr
Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­cé­jénél, vagy pedig sza­bad­idő a bevá­sár­ló­köz­pontok utcá­jában, az Orchard Roadon (több mint 20 hatal­mas pláza/bevá­sár­ló­köz­pont van egy­más mellett).
A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a csoport. Közvet­lenül a főszi­get mellett talál­ható ez a kisebb sziget, ahova kabinos drót­kö­tél­pá­lyán jutunk át. Sentosán tucat­nyi, a turis­tákat töme­gesen vonzó att­rakció épült. A drót­kö­tél­pá­lya kabin­jaiból meg­cso­dál­juk a kör­nyék pazar pano­rá­máját, majd közösen meg­néz­zük a „SEA Aquarium” nevű ócea­ná­ri­umot (a világ egyik leg­na­gyobb akvá­ri­uma varázs­latos tengeri élő­vi­lággal). Lehe­tőség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a prog­ramok ki­vá­lasz­tá­sá­ban az idegen­ve­zető a hely­szí­nen segít­séget nyújt (pl. „Sky Tower” nevű ki­lá­tó­to­rony, Madame Tussauds panop­tikum, „Images of Singapore” múzeum stb. Ez utóbbi rend­kívül látvá­nyos for­mában meséli el Szingapúr történelmét.)
Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvá­rosba, rövid szabad program vagy zuha­nyo­zási lehe­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a város­állam egyik legú­jabb att­rak­ci­ójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megte­kin­té­sével búcsú­zunk Szinga­púrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mester­séges óriás­fák este színe­sen vilá­gí­tanak, lomb­ko­ro­ná­jukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan le­nyű­gö­ző a kivi­lá­gított város látványa. 
Késő este transzfer a repülő­térre, éjfél után elut­azás Szinga­púrból egy­szeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a délelőtti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.Tudnivalók az árról

A részvételi díj tartalmazza:
- a repülőjegyeket,
- a 12 éjszakai szállást,
- a 12 büféreggelit,
- a 9 fő­ét­ke­zést (ebéd vagy vacsora),
- az útlemondási biztosítást,
- az iroda idegenvezetőjét a budapesti indulástól a budapesti érkezésig,
- a helyi idegenvezetéseket,
- a transzfereket,
- a helyi autóbuszos közlekedést,
- a hajójegyet Pangkor szigetére és vissza,
- a felsorolt programokat,
- valamint a programleírás szerinti belépődíjakat Malajziában.

Külön fizetendő:
- foglalási díj,
- repülőtéri illeték,
- fakultatív program,
- baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás.

Helyben fizetendő:
- szingapúri belépődíjak
    Mariana Bay Sands hotel terasza - 23 SGD
    Nemzeti Orchidea Kert - 5 SGD
    állatkert - 38 SGD
    Sea Aquarium - 38 SGD
    Images of Singapore LIVE + Madame Tussaud's - 39 SGD
    Sky Tower kilátótorony - 18 SGD
    kabinos felvonó (retúrjegy) - 33 SGD
    Gardens by the Bay Skyway - 8 SGD

A helyszínen borravalót illik adbni a gépkocsivezetőnek és a helyi idegenvezetőnek (természetesen csak akkor, ha elégedettek a munkájukkal). Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani. 

A reptéri illeték  összege az indulásig vál­toz­hat.

Figyelem: Az útlevélnek mindkét ország esetében a beutazástól számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.

 
Töltődik a foglalási lap
© Copyright 2000-2010 Világlátó   |   Lapcsalád további tagjai: Start Utazás, Last Minute Utak